• 1
  • 2

DCS现场控制单元,可以将起重机接入DCS系统

        本控制器能够兼容多家厂商的控制系统。

        可公开参数:

            * 通讯:双以太网接口,通讯速度10/100MHz

            * 处理器:32位ARM处理器

            * 软件平台:功能块或C


        其他请询!


DCS现场控制单元